regulamin

Jeżeli zdecydowałeś się umieścić w naszym serwisie swoją publikację musisz zaakceptować poniższe zasady i dopełnić stosownych formalności:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną podpisane przez autora (autorów) oświadczenie, dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych. Stosowny formularz należy wypełnić i wydrukować z poziomu naszej strony. Następni należy go podpisać i odesłać na adres:
  nauczyciele.mom.pl
  Beata Wiczyńska

  ul. Augustyna Suskiego 12/29
  34-400 Nowy Targ
  tel. (602) 661-633
  tel. (606) 100-430
  Wszystkie oświadczenia przesłane mailem nie będą brane pod uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu autora lub autorów!

  Wszytkie oświadczenia należy przesyłać listem zwykłym - nie poleconym! Na jednym oświadczeniu mogą znajdować się tylko dane maksymalnie pięciu publikacji danego autora!
  Jeżeli zaistnieje konieczność wygenerowania kilku oświadczeń można przesłać je jednym listem zwykłym.
 2. Przesłać pocztą elektroniczną (szczegółowy opis redagowania listów e-mail znajduje się tutaj) lub wraz z oświadczeniem listem tradycyjnym na dyskietce czy płycie CD swój autorski tekst, zawierajacy następujące informacje:
  • nazwisko i imię, tytuł naukowy autora (autorów);
  • nazwa szkoły, miejscowość, uczony przedmiot;
  • zaszerwgowanie publikowanego materiału do jednego z działów naszego serwisu;
  • spis literatury, jeżeli autor (autorzy) z niej korzystał podczas przygotowywania swojej publikacji;
  • dane teleadresowe takie jak: tradycyjny pocztowy adres (np. do przesłania zaświadczenia o publikacji), adres e-mail i telefon kontaktowy (obowiązkowo). Dane te nie są publikowane na stronach serwisu nauczyciele.mom.pl, a umożliwiają one jedynie nasz kontakt z autorami publikacji.
 3. Przesłany do publikacji tekst można przygotować w dowolnym edytorze tekstu (np. MS Office, Word Pad, Open Office.org, StarOffice), w formacie .txt , .pdf lub .doc. Każdy z wysyłanych dokumnetów (mowa tu o poczcie elektronicznej) winien być skompresowany dowolnym archiwizerem danych (np. WinZIP, WinRAR).
  Istnieje również możliwość nadesłania tekstu w postaci wydruków komputerowych - w takiej sytuacji konieczny jest kontakt telefoniczny pod numer (602) 66-16-33.
  Każdy z nadesłanych materiałów zamieszczany jest jako osobna publikacja. Jeżeli zaś autor stwierdzi, że stworzył cykl publikacji, winien je umieścić w jednym pliku jako całość.
 4. Ilość publikacji jednej osoby nie jest ograniczona, tzn. każda osoba może dokonać dowolnej ilości publikacji.
 5. Publikowane prace mogą zawierać zdjęcia, wykresy, schematy i rysunki. Należy jednak pamiętać o optymalizacji ich wielkośći i rozmiaru. Maksymalny rozmiar publikacji nie może przekraczać 3 MB (publikacje o większych romiarach proszę konsultować mailowo przed wysłaniem).
 6. Każda publikacja jest wykonywana bezpłatnie, a z jej utrzymaniem nie wiążą się żadne koszty.
 7. Osoba, która chce otrzymać zaświadczenie o opublikowaniu materiału, którego jest autorem lub współautorem, powinna podczas wypełniania oświadczenia zakreślić stosowne pole w dolnej jego części. Za wystawienie i wysłanie pisemnego zaświadczenia o publikacji w witrynie nauczyciele.mom.pl pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Druk przelewu można pobrać tutaj.
  Powyższa cena dotyczy wystawienie i wysłania zaświadczenia dla jednego autora za jedną publikację. Autor (autorzy) publikacji, może dokonać wpłaty należności za zaświadczenie na poniższy rachunek bankowy:
  nauczyciele.mom.pl
  Beata Wiczyńska
  ul. Augustyna Suskiego 12/29
  34-400 Nowy Targ
  BRE WBE/odział Łódź
  Numer: 81 1140 2004 0000 3602 7429 4823
  Osoby dokonujące przelewu uprasza się o zaznaczenie w tytule wpłaty: imienia i nazwiska autora(ów) materiałów, którego dotyczyć ma zaświadczenie.
 8. Nadesłana publikacja zostaje umieszczona na stronach serwisu nauczyciele.mom.pl maksymalnie do 7 dni po otrzymaniu przez prowadzących witrynę oświadczenia dotyczącego praw autorskich.
 9. Wszystkie publikowane materiały muszą być zgodne z polskim prawem i nie mogą go naruszać. Publikacji mogą dokonywać wyłacznie nauczyciele wszystkich rodzajów szkół.
 10. Nadesłane materiały do publikacji nie są zwracane nadawcy. Jeżeli zaś nadawca życzy sobie zwrotu, konieczny jest kontakt telefoniczny pod numer (602) 66-16-33 w celu dokonania stosownych ustaleń.
 11. Serwis nauczyciele.mom.pl nie ingeruje w nadesłane teksty publikacji, nawet w celu dokonania korekty błędów czy literówek. Publikacje ukazują się w takiej postaci, w jakiej zostały nadesłane.
 12. Właściciele witryny zastrzegają sobie prawo okresowaego braku dostępu do strony serwisu spowodowanego konserwacją serwera WWW.
 13. Właściciele witryny udzielają stosownych odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie na (po godzinie 14-tej) na dodatkowe pytania zainteresowanych w sprawach dotyczących publikacji.
 14. Właściciele witryny nie ponoszą odpowiedzialności za poziom merytoryczny publikowanych materiałów.
 15. Kliknięcie Akceptuj oznacza akceptację niniejszego regulaminu.